Derry Belfast Dublin Waterford Cork Limerick

Database Search
People having SHAMAH in their Name :
SHAMAH, DAVID MORDECHAI(1937)SHAMAH, J()
SHAMAH, MOSHE(1933)