Derry Belfast Dublin Waterford Cork Limerick

Database Search
People having NOYEK in their Name :
NOYEK, AARON HILLEL(1929)NOYEK, AARON HILLEL (ORLIEU) (ELY)()
NOYEK, ABRAHAM(1872)NOYEK, ADAM JAMES A(2002)
NOYEK, ANN BESSY(1910)NOYEK, ANN FRANCIS(C1960)
NOYEK, ARNOLD MELVYN(1937)NOYEK, AUBREY(1935)
NOYEK, AVRAHOM MODRECHAI(1983)NOYEK, BABY()
NOYEK, BERNARD (BARNEY)(1905)NOYEK, BERYL(1960)
NOYEK, BESSIE GERTRUDE (ELIZA)(1880)NOYEK, BETTY(1928)
NOYEK, CHAIM ZVI(1980)NOYEK, CHANA FAGA(1985)
NOYEK, DAVID PHILIP(1943)NOYEK, DAVIDA(1937)
NOYEK, DEBBIE (DORIS)(1947)NOYEK, DEBORAH (DEBBY)()
NOYEK, DEBORAH REBECCA(1983)NOYEK, DORRIE(1907)
NOYEK, DOVID ELYAHU(1982)NOYEK, EMMA Y M(1977)
NOYEK, EVELYN (EVA)(1916)NOYEK, FLORENCE PATRICIA (FLORRIE)(1904)
NOYEK, FREDA(1914)NOYEK, FREDA ESTELLA(1910)
NOYEK, GABBY LAURA BETH(1997)NOYEK, GAYLE(1967)
NOYEK, GRAHAM GERARD(1985)NOYEK, HAROLD DANIEL(1942)
NOYEK, HARRIS(1875)NOYEK, HARRIS DANIEL (HENRY)(1873)
NOYEK, HARRY HYMAN HARRIS(1912)NOYEK, HELEN DIANE(1932)
NOYEK, IRIS ADÉLE(1947)NOYEK, ISIDORE (ICCY) (TOMMY) (ISAAC)(1907)
NOYEK, IVOR (ISAAC)(1916)NOYEK, IVOR VINCENT(1984)
NOYEK, JASON SPENCER(1971)NOYEK, JUDITH(1944)
NOYEK, JUDITH (JUDY)(1938)NOYEK, LEAH (LILY)(1909)
NOYEK, LEE BENJAMIN(1982)NOYEK, LENA(1906)
NOYEK, LISA(1970)NOYEK, MALKA ITE()
NOYEK, MARJORIE JEANETTE(1914)NOYEK, MARLEEN JEANETTE(1935)
NOYEK, MARY FRANCIS(1958)NOYEK, MAURICE (MORRIE)(1908)
NOYEK, MICHAEL GARY(1951)NOYEK, MICHAL()
NOYEK, MOISHE TUVIA ELI MELACH(12)NOYEK, MOLLY (MALKA)(1875)
NOYEK, NAOMI(1934)NOYEK, NATHAN BERNARD (BARNEY)(1903)
NOYEK, PHYLLIS(1944)NOYEK, RACHEL (ROCKY)(1911)
NOYEK, RESERVED()NOYEK, ROCHEL()
NOYEK, ROSE (SHOSHANNA)(1930)NOYEK, SAMUEL(1907)
NOYEK, SHOSHANNA()NOYEK, SONIA(1939)
NOYEK, STEVEN THEODORE(1959)NOYEK, TERENCE MORTON(1952)
NOYEK, THELMA(1944)NOYEK, THEO(1965)
NOYEK, THEODORE (TED) (EDWARD?)(1903)NOYEK, TILLIE(1904)
NOYEK, UNKNOWN()NOYEK, VIVIAN YVONNE(1942)
NOYEK, YEHUDA TUVIA ELI MELACH(2014)